یاتاقان

 

یاتاقان متحرک 405-2000 (STD)(کونکس-شاهین)

یاتاقان متحرک 405 - 2000(030)(کونکس-شاهین)

یاتاقان متحرک 405 - 2000(050)(کونکس-شاهین)

یاتاقان متحرک1800-405 (STD) (کونکس-شاهین)

یاتاقان متحرک1800-405(030)(کونکس-شاهین)

یاتاقان متحرک 1800-405(050)(کونکس-شاهین)

یاتاقان متحرک 206تیپ2 (STD) (کونکس-شاهین)

یاتاقان متحرک 206تیپ2(030)(کونکس-شاهین)

یاتاقان متحرک 206تیپ2(050)(کونکس-شاهین)

یاتاقان متحرک 206تیپ 5(STD) (کونکس-شاهین)

یاتاقان متحرک 206تیپ5(030)(کونکس-شاهین)

یاتاقان متحرک 206تیپ5(050)(کونکس-شاهین)

یاتاقان متحرک زانتیا2000(STD) (کونکس-شاهین)

یاتاقان متحرک زانتیا2000(030)(کونکس-شاهین)

یاتاقان متحرک زانتیا2000(050)(کونکس-شاهین)

یاتاقان متحرک مگان2000 (STD) (کونکس-شاهین)

یاتاقان متحرک مگان2000 (025) (کونکس-شاهین)

یاتاقان متحرک مگان2000 (050) (کونکس-شاهین)

یاتاقان متحرک مگان 1600 (STD) (کونکس-شاهین)

یاتاقان متحرک مگان 1600(025) (کونکس-شاهین)

یاتاقان متحرک مگان 1600(050) (کونکس-شاهین)
22- یاتاقان متحرک(STD )( L90 ) ساده (کونکس-شاهین)

یاتاقان متحرک (L90 ) . ( 025 ) ساده (کونکس-شاهین)

یاتاقان متحرک (L90 ) مگان ( 050 ) ساده (کونکس-شاهین)

یاتاقان متحرک (L90 ) . ( STD) خاردار (کونکس-شاهین)

یاتاقان متحرک (L90 ) ( STD) خاردار (کونکس-شاهین)

یاتاقان متحرک (L90 ) مگان ( 050 ) خاردار (کونکس-شاهین)

یاتاقان متحرک موتور ملی (EF7 ) ( STD)(کونکس-شاهین)

یاتاقان متحرک موتور ملی (EF7 ) ( 030 )(کونکس-شاهین)

یاتاقان متحرک موتور ملی (EF7 ) ( 050 )(کونکس-شاهین)

یاتاقان ثابت 405 (STD ) (کونکس-شاهین)

یاتاقان ثابت 405 (030 ) (کونکس-شاهین)

یاتاقان ثابت 405 (050 ) (کونکس-شاهین)

یاتاقان ثابت 206 تیپ 2 (STD ) (کونکس-شاهین)

یاتاقان ثابت 206 تیپ 2 (030 ) (کونکس-شاهین)

یاتاقان ثابت 206 تیپ 2 (050 ) (کونکس-شاهین)

یاتاقان ثابت 206 تیپ 5 (STD ) (کونکس-شاهین)

یاتاقان ثابت 206 تیپ 5 (030 ) (کونکس-شاهین)

یاتاقان ثابت 206 تیپ 5 (050 ) (کونکس-شاهین)

یاتاقان ثابت (L90 ) . ( STD) (کونکس-شاهین)

یاتاقان ثابت (L90 ) . ( 025 ) (کونکس-شاهین)

یاتاقان ثابت (L90 ) . ( 050 ) (کونکس-شاهین)

یاتاقان ثابت موتور ملی (EF7 ) ( STD)(کونکس-شاهین)

یاتاقان ثابت موتور ملی (EF7 ) ( 030 )(کونکس-شاهین)

یاتاقان ثابت موتور ملی (EF7 ) ( 050 )(کونکس-شاهین)

یاتاقان ثابت زانتیا 2000 (STD ) (کونکس-شاهین)

یاتاقان ثابت زانتیا 2000 (030 ) (کونکس-شاهین)

یاتاقان ثابت زانتیا 2000 (050 ) (کونکس-شاهین)

یاتاقان ثابت مگان 2000 (STD ) (کونکس-شاهین)

یاتاقان ثابت مگان 2000 (020 ) (کونکس-شاهین)

یاتاقان ثابت مگان 2000 (050 ) (کونکس-شاهین)

یاتاقان ثابت زانتیا 1600 (STD ) (کونکس-شاهین)

یاتاقان ثابت زانتیا 1600 (020 ) (کونکس-شاهین)

یاتاقان ثابت زانتیا 1600 (050 ) (کونکس-شاهین)