فرم درخواست نمایندگی

نام (*)

ورودی نامعتبر
نام خانوادگی (*)

ورودی نامعتبر
نام فروشگاه (*)

ورودی نامعتبر
تلفن ثابت (*)

ورودی نامعتبر
تلفن همراه (*)

ورودی نامعتبر
نشانی

ورودی نامعتبر
در زمینه فروش قطعات چه نوع خودرویی مشغول فعالیت هستید؟

ورودی نامعتبر
میزان سابقه فعالیت شما چند سال می باشد؟

ورودی نامعتبر
با توجه به اینکه خرید نقدی از شرکت دارای تخفیف می باشد نحوه خرید خود را مشخص کنید؟

ورودی نامعتبر
فروشگاه یکه در آن فعالیت دارید از لحاظ تملک به چه صورت می باشد؟

ورودی نامعتبر
نام چند نفر از اشخاصی که با آنان هممکاری دارید را به عنوان معرف نام ببرید:

ورودی نامعتبر
فیلد رو به رو را به صورت کامل وارد کنید (*)
فیلد رو به رو را به صورت کامل وارد کنید

ورودی نامعتبر