استخدام

نام (*)

ورودی نامعتبر
نام پدر

ورودی نامعتبر
تاریخ تولد

ورودی نامعتبر
محل صدور شناسنامه

ورودی نامعتبر
وضعیت تاهل (*)

ورودی نامعتبر
میزان تحصیلات

ورودی نامعتبر
سابقه کار

ورودی نامعتبر
تلفن تماس: (*)

ورودی نامعتبر
سوابق شغلی خود را به ترتیب از آخرین آنها ذکر کنید: (*)

ورودی نامعتبر
عبارت رو به رو را به طور کامل وارد کنید: (*)
عبارت رو به رو را به طور کامل وارد کنید:

ورودی نامعتبر
نام خانوادگی (*)

ورودی نامعتبر
شماره شناسنامه

ورودی نامعتبر
محل تولد

ورودی نامعتبر
مذهب

ورودی نامعتبر
تعداد اولاد

ورودی نامعتبر
رشته تحصیلی

ورودی نامعتبر
آدرس محل سکونت (*)

ورودی نامعتبر
وضعیت نظام وظیفه (*)

ورودی نامعتبر
شرکت به مناسبت های مختلف جهت ایفای تعهدات استخدام شونده تضامینی اخذ می نماید ،آیا توانایی ارائه یک فقره چک یا سفته در وجوه شرکت را دارید؟

ورودی نامعتبر